Rejestracja

Zarejestruj się na IV edycję Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Opakowań, by otrzymać bezpłatny wstęp.

*
*
*
*
*
*
*
*

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830), Al. Katowicka 62, KRS 0000671001. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej jednak niż przez okres 2 (dwóch) lat od daty złożenia zgłoszenia uczestnictwa. Pani/Pana dane osobowe spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 (trzech) lat. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez spółkę PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail rodo@warsawexpo.eu. We would like to inform you that the administrator of your data is PTAK WARSAW EXPO Sp. z o.o. with headquarters in Nadarzyn (05-830), Al. Katowicka 62, KRS 0000671001. Providing personal data is voluntary, but necessary for the purpose of the contract. Your personal data will be processed based on the content of art. 6 par. 1 point a, point c of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 in the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (RODO). You have the right to access your personal data and the right to request their rectification, deletion, processing restrictions, the right to transfer data to another data controller, the right to raise objections, the right to withdraw consent to their processing at any time without affecting compliance with the law of processing based on consent prior to withdrawal. You have the right to file a complaint regarding the processing of data to the President of the Office for Data Protection. Personal data will be processed for no more than 2 (two) years from the date of registration. Your personal data company PTAK WARSAW EXPO SP. z o.o. based in Nadarzyn, may store for the purpose of determining, investigating, or defending against claims for a period of 3 years. In case of any doubts or any questions regarding the processing of personal data by PTAK WARSAW EXPO Sp. z o.o. with headquarters in Nadarzyn, please contact us at the e-mail address rodo@warsawexpo.eu

Rejestracja