Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Jednostka naukowa prowadząca działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym.

Potencjał naukowo-badawczy Instytutu oparty jest na dyscyplinach, w których jednostka posiada silne zaplecze naukowo-badawcze, udokumentowaną pozycję naukową i innowacyjną na rynku krajowym i zagranicznym oraz długoletnie doświadczenie i praktykę wdrożeniową.

Głównymi obszarami działalności badawczej i wdrożeniowej pionu badawczego Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych są: WŁÓKNA CHEMICZNE, BIOPOLIMERY i BIOMATERIAŁY. W związku z decyzją przyłączenia z dniem 01 stycznia 2020 r. do ŁUKASIEWICZ – IBWCh Instytutu Badawczego Opakowań COBRO, działalność Instytutu została poszerzona o obszar dotyczący OPAKOWAŃ.

Praca naukowo-badawcza w Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych skoncentrowana jest w 6 Zespołach tj.: Biomateriałów, Kompozytów Keratynowych, Biotechnologii Polimerów i Włókien, Włókien z Polimerów Naturalnych, Polimerów i Włókien Syntetycznych oraz Celulozownictwa, 4 Zakładach tj. Zakład Innowacji Opakowań, Zakład Ekologii Opakowań, Zakład Doświadczalno-Produkcyjny Wytworów Kompozytowych, Zakład Doświadczalno-Produkcyjny Przemysłu Maszynowego oraz 7 laboratoriach: Biodegradacji, Mikrobiologii, Metrologii, Jakości Papieru, Ochrony Środowiska i Fizykochemii, Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych, Badań Opakowań Transportowych.

Instytut posiada bardzo bogate doświadczenie przy realizacji grantów finansowanych lub współfinansowanych przez różnorodne instytucje np.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych. Większość projektów realizowanych jest we współpracy z przedsiębiorstwami.

Instytut może pochwalić się realizacją ponad 130 innowacyjnych projektów: indywidualnych, celowych, rozwojowych, strategicznych, wdrożeniowych a także międzynarodowych (w tym w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej).